Eğitim Programı

Oyun çocuklar için evrensel bir dildir. Çocukları merkeze alan tam Çocuk Gündüz Bakımevinde “Oyun Temelli Eğitim Modeli” uygulanmaktadır. Oyun temelli eğitim modelinde, öğrenme çocuğun doğal ortamında gerçekleşir. Çocuklar hayali bir durum-senaryo üzerinden hareket ederek roller alırlar ve süreçleri planlarlar. Oyun bitiminde süreci ve kendilerini değerlendirmeleri beklenir. Bu modelin içinde öz düzenleme becerilerini geliştirme hedefi ön plana çıkmaktadır. Öz düzenleme becerileri, çocukların kendi duygu ve düşüncelerini kontrol edebilmeleri, süreçlere dâhil olabilmeleri ve değerlendirme yapabilmeleri üzerinden gelişmektedir. Oyun temelli öğretim içinde birçok yaklaşım, kuram ve teknik barındırır. Bununla birlikte çatısını Vygotsky’nin kültürel-tarihsel kuramı üzerine kurmuştur.

KÜLTÜREL TARİHSEL KURAMI

Kültürün, dolayısıyla sosyal bağlamın çocuğun gelişimindeki önemine ve aynı zamanda çocuğun kendi bireysel geçmişinin de tüm gelişim alanlarını şekillendirdiğine işaret etmektedir. Vygotsky’e göre sosyal bağlam ne ve nasıl düşündüğümüz üzerinde çok büyük bir etkiye sahiptir. Bilişsel süreci şekillendiren ve gelişimsel sürecin de bir parçası olan sosyal bağlam bütün sosyal çevreyi kapsar, yani çocuğun çevresinde olan, kültür tarafından direkt veya dolaylı olarak etkilenen her şeydir.

TAM Kreş Anadil Etkinlikleri

Anadil Etkinlikleri

Çocukların Türkçeyi yetkin konuşmalarını hedefler. Türkçe etkinliği ile çocuklara sesleri tanıma, farklı söz dizimsel yapıları anlama ve kullanma ile dinleme becerilerini kazanma, ses tonunu ayarlama ve sözcükleri doğru üretme için fırsatlar sunar.

TAM Kreş Matematik Etkinlikleri

Matemetik Etkinlikleri

Matematik etkinliklerinde öncelikli amaç çocukların soyut bilgileri somut deneyimlerle öğrenmesidir. Sayma etkinlikleri, arttırma ve eksiltme çalışmaları, örüntü kurma, sıralama, gruplama, eşleştirme, kavram ve şekil bilgisi matematik etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen bazı başlıklardandır.

TAM Kreş Fen ve Doğa Etkinlikleri

Fen-Doğa Etkinlikleri

Çocukları çevrelerine dikkat etmeye, değişen olayları merak edip sorular sormaya, gözlem yapmaya ve araştırıp keşfetmeye yönelten etkinliklerdir.

TAM Kreş Görsel Algı Etkinlikleri

Görsel Algı Çalışmaları

Bilişsel gelişimi desteklemeyi hedefleyen; matematiksel işlemler üzerine kurulu, gördüğünü algılama ve hatırlama etkinliklerini kapsar.

TAM Kreş Görsel Oyun Etkinlikleri

Oyun Etkinlikleri

Eğitim programında oyun, günün ilk yarısında her bir çocuk için ne oynayacağına karar verme, oyunu planlama, plana göre oyununu sürdürme ve sürecin değerlendirilmesi şeklinde yer alır.

TAM Kreş Görsel Mutfak Etkinlikleri

Mutfak Etkinlikleri

Deneyimli öğretmenler ve gıda mühendisi rehberliğinde çocuklarla beraber hazırlaması pratik tarifler uygulanır ve mutfakta çocukların üstlenebileceği sorumlulukları keşfetmeleri sağlanır.

TAM Kreş Dil Etkinlikleri

Almanca ve İngilizce

Almanca/İngilizce eğitim programımız, çocuklarımızın sosyal, duygusal ve bilişsel gelişim alanlarına uygun, ay grupları da dikkate alınarak hazırlanır. 4 yaş itibariyle geçerlidir.

TAM Kreş Hareket Eğitimi

Hareket Eğitimi

Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimini desteklemek amacıyla temel hareket becerilerini ve çocukların kuvvet, esneklik, sürat, koordinasyon gibi motor becerilerini kazanmalarını sağlar.

Duyu Etkinlikleri

Duyu Etkinlikleri

Çocuklarda beş duyunun etkin biçimde kullanımını sağlayan materyaller ile desteklenir. Bu atölyede hamur, değişik şekil ve boyutlarda taşlar, pamuklar, kumaşlar gibi farklı doku ve yapılarda materyaller kullanılır.

Drama

Drama

Doğaçlama, dramatizeysen, öykü oluşturma ve pantomim gibi teknikleri içeren yaratıcı drama atölyesinde çocukların, sorgulama, problem çözme ve analiz-sentez gibi bilişsel becerileri desteklenir.

Görsel Sanatlar

Görsel Sanatlar

Çocukların yeteneklerini ve yaratıcı süreçleri estetik bir düzeye ulaştırma amacıyla, tüm sanatsal eğitim çalışmalarını kapsar.

TAM Kreş Müzik Eğitimi

Orff Eğitimi

Çocukların ses, ritim, kulak hafızasının gelişmesi, ulusal ve uluslararası müzik kültürüne sahip olmalarının sağlanması, çocukların müzik ve sanatla ilgilenmeye teşvik edilmesi amaçlanır.

Dikkat ve Konsantrasyon Etkinlikleri

Dikkat ve Konsantrasyon

Oyunlar ve etkinliklerle çocukların dikkat ve konsantrasyon becerileri desteklenir.

Öz Bakım

Özbakım

Çocukların yaş dönemi özelliklerine uygun olan kendi kendine yeme, çatal – kaşık kullanma, ayakkabı çıkarma – giyme, giysilerini giyme- çıkarma, ellerini yıkama vb. özbakım becerileri desteklenir.

Grup Çalışması

Grup Çalışması

Grup çalışmaları, aynı kazanımlara ulaşmayı amaçlayan, aynı yöntem ve materyaller kullanarak çocukların birlikte yaptığı çalışmalardır. Bir bütünün parçası olma, ortak şeyler üretme, birlikte çalışma becerileri desteklenir.